Hiển thị các bài đăng có nhãn biên bản thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn biên bản thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Biên bản vi phạm hành chính về thuế

                   Mẫu số: 01/BB  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN


             ________


       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 ___________________________________


        Số:            /BB-VPHC


           


 


                                                                        


BIÊN BẢN


Vi phạm hành chính về thuế


___________


Hôm nay, hồi ...... giờ .... ngày .... tháng ... năm ....., tại .............................


Chúng tôi gồm:[2]


1. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................


2. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................


Với sự chứng kiến (nếu có) của: [3]..............................................................


Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với:


Ông (bà)/tổ chức:[4] .............................................................................................


Năm sinh:............................Quốc tịch:.......................(đối với cá nhân vi phạm)


Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................


Địa chỉ: ....................................................Mã số thuế (nếu có):...........................


Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................


Cấp ngày...................................          Nơi cấp:...........................................................


Đã có các hành vi vi phạm hành chính:[5] .............................................quy định tại [6] ............................................................................................................


Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:..........................................................


Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):[7]


Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:..............


..............................................................................................................................


Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):........................................


.............................................................................................................................


Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có):..............


.............................................................................................................................


Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.


Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:.....................................................................................................................


Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ (nếu có) gồm:[8].........................


Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... , gồm ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; biên bản và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và ..... [9]


Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:[10].....................


Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[11].................................................................


Ông (bà)/tổ chức có quyền giải trình vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều ....... Thông tư số ......./2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.[12] Văn bản yêu cầu giải trình được gửi đến ông/bà [13] .......................................trước ngày....tháng....năm... để thực hiện quyền giải trình./.


 


 NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN


     TỔ CHỨC VI PHẠM


        (Ký, ghi rõ họ tên)


 


 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)


 


 


Người chứng kiến


       (nếu có)    


(Ký, ghi rõ họ tên)


  Người hoặc đại diện tổ  


 chức bị thiệt hại (nếu có)


      (Ký, ghi rõ họ tên)


Đại diện chính quyền


(nếu có)


(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)


 


 


 


 


 


 


 


 

Read more »