Hiển thị các bài đăng có nhãn công việc kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn công việc kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế toán thuế ở công ty mới thành lập phải làm những gì ?

Kế toán thuế ở công ty mới thành lập phải làm những gì ?


 xin được chia sẻ khi học kế toán thực tế ở cầu giấy


 


-          Nhận lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế (bây giờ đã được gộp vào thành một mã số)


 


-          Kê khai nộp thuế môn bài trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Đăng ký kinh doanh


 


-          Chọn hình thức phát hành hoá đơn:


 


hoa-don-do


 


 Hoá đơn đặt in là hoá đơn do các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.


 


-          Chọn mẫu, chọn nhà in để in hoá đơn GTGT lớp học kế toán thực tế tại thanh xuân


 


-          Liên hệ với cơ quan thuế nơi quản lý DN (Cục, chi cục) để biết cán bộ quản lý  DN mình đồng thời làm các thủ tục phát hành hoá đơn GTGT: Có công văn phát hành hoá đơn gửi cơ quan thuế 5 ngày trước khi phát hành hoá đơn GTGT


 


-          Thực hiện mở sổ sách kế toán (theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC hay  15/2006/QĐ-BTC)


 


-          Thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng


 


-          Làm các tờ khai theo quy định của cơ quan thuế


 


-          Xây dựng các quy trình kế toán, quy chế tài chính, các định mức chi phí… dựa trên các quy định của Nhà nước


 


* Thuê văn phòng công ty:


 


-          Nếu thuê VP của cá nhân thì phải làm thủ tục nộp thuế cho chủ nhà. Từ ngày 1/1/2009  có 3 sắc thuế: Thuế môn bài, GTGT của thuê nhà, thu nhập cá nhân. Tòan bộ chi phí điện, nước, điện thoại mang tên chủ nhà trên hoá đơn chủ nhà thì vẫn được tính vào chi phí nhưng không được khấu trừ vào thuế và toàn bộ hoá đơn này kê vào mẫu 03/TNDN bảng kê thanh toán và điện nước.


 


-          Nếu không làm thủ tục nộp thuế cho chủ nhà thì phải làm hợp đồng mượn nhà, không có tiền thuê. Trường hợp này các hóa đơn điện nước không mang tên công ty sẽ không được coi là chi phí hợp lệ.


 


* Vốn đăng ký kinh doanh


 


-          Xác nhận vốn góp: theo đăng ký kinh doanh và theo thực tế


 


-          Các cổ đông góp vốn bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hay bằng NVL, tài sản, hàng hoá đều phải được ghi nhận trong các biên bản họp cổ đông, thành viên


 


-          Nếu góp vốn bằng tiền mặt thì phát hành phiếu thu, nếu góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng thì có sổ phụ và phiếu nộp tiền vào tài khoản công ty, nếu góp vốn bằng NVL, hàng hoá, tài sản… thì có biên bản giao nhận và các hồ sơ kèm theo, nếu góp bằng tài sản có quyền sở hữu thì phải làm thủ tục sang tên sở cho DN.


 


Trên đây là tổng quan về lý thuyết, còn để có cái nhìn thực tế, quy trình thực hiện đầy đủ thực tế thì các bạn kế toán có thể đăng ký tham gia KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ NGẮN HẠN


 


 


 


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI trung tâm dạy học kế toán thực tế


 


Chuyên dạy thực hành kế toán thuế ngắn hạn trên chứng từ thực tế


 


Hotline : 0982 686 028

Read more »

Các Công Việc Của Kế Toán

Các Công Việc Của Kế Toán


1. Lập chứng từ kế toán:

Lập chứng từ là cơ sở đầu tiên của công việc kế toán. Lập chứng từ là một công việc của kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành vào các tờ chứng từ theo mẫu quy định, theo thời gian và địa điểm phát sinh các nghiệp vụ đó. Chứng từ là cơ sở để ghi sổ kế toán, với nội dung quy định trong chứng từ, phương pháp lập chứng từ làm số liệu kế toán phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác mọi họat động của doanh nghiệp.

2. Kiểm kê

Kiểm kê là công việc của kế toán dùng cân, đong, đo , đếm… để xác định số lượng và chất lượng các loại vật tư, tiền…, từ đó đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán nhằm phát hiện các khoản chênh lệch giữa số liệu thực tế và số trên sổ kế toán mà có biện pháp xử lý kịp thời xác định trách nhiệm vật chất của người quản lý và sử dụng tài sản đó.

3.Tính giá các đối tượng kế toán

Tính giá các đối tượng kế toán là một công việc của kế toán biểu hiện bằng giá trị tất cả những tài sản của doanh nghiệp nhờ việc đánh giá này mà mọi đối tượng của kế toán đều được biểu hiện cùng một thước đo tiền tệ, từ đó có thể tổng hợp được những chỉ tiêu cần thiết bằng tiền chẳng những trong doanh nghiệp mà còn theo từng ngành và cả nền kinh tế.

4. Tính giá thành

Tính giá thành là một công việc của kế toán tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền để từ đó xác định những khoản chi phí nào cho loại sản phẩm nào, lao vụ nào. Việc xác định chi phí để hình thành nên giá thành của từng loại sản phẩm hay lao vụ giúp cho doanh nghiệp thấy được hiệu quả của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, từ đó doanh nghiệp có kế họach hạ giá thành sản phẩm hay lao vụ.

5. Mở tài khoản kế toán

Mở tài khoản kế toán là một công việc của kế toán.
Mở tài khoản kế toán dùng phản ánh và giám đốc một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống từng đối tượng kế toán riêng biệt trong quá trình họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Mỗi đối tượng kế toán riêng biệt có nội dung kinh tế khác nhau, có sự tồn tại và vận động khác nhau, có yêu cầu quản lý khác nhau nên mỗi đối tượng kế toán riêng biệt được mở một tài khoản tương ứng.

6. Ghi sổ kép

Ghi sổ kép là một công việc của kế toán dùng để ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ít nhất hai tài khoản theo đúng nội dung kinh tế và mối quan hệ khách quan của các tài khoản. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nội dung kinh tế nhất định được phản ánh vào các tài khoản liên quan đã giúp cho việc giám đốc chặt chẽ các họat động kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

7. Lập báo cáo kế toán

Lập báo cáo kế toán là một công việc của kế toán.
Báo cáo kế toán được tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế về tài sản và tình hình họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Số liệu trên báo cáo kế toán giáp cho doanh nghiệp đánh giá được tình hình thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời giúp cho việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đó, qua đó đề ra các biện pháp để sử dụng, điều hành tài sản mang lại hiệu quả cao nhất.
Các công việc của kế toán trên phải được thực hiện đồng thời trong mối quan hệ hữu cơ của chúng. Lập chứng từ và kiểm kê sẽ cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, đánh giá-tính giá thành sản phẩm nhằm biểu hiện các đối tượng kế toán bằng tiền để từ đó ghi sổ kép vào các tài khoản liên quan theo đúng mối quan hệ khác quan của các đối tượng kế toán, từ số liệu ghi trên sổ kế toán, kế toán tổng hợp theo các chỉ tiêu cần thiết trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kế toán khác.
Read more »